RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.09.2012 z powodu:
powielona strona

Statut

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy działa na podstawie Statutu nadanego zarządzeniem Głównegow Lekarza Weterynarii nr 279/2010 z dnia 23 grudnia 2010r.


STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
w Świdnicy

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:


1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.);


2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);


3) ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);


4) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).


§ 2. 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Świdnica

2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat(y) Świdnica


§ 3. 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11               ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy, zwany dalej Powiatowym Lekarzem  Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 4. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz  Inspektoratu.


3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza  Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków,działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca.


4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.


§ 5. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.


§ 6. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii we Wrocławiu.Opublikował: Paweł Wierciński
Publikacja dnia: 13.09.2012
Podpisał: Elżbieta Lisaj-Orska
Dokument z dnia: 12.09.2012
Dokument oglądany razy: 1 035
Wersja do druku