ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO – HPAI

ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 maja 2023 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit b, 4, 8a, 8b i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z późn.zm.), art. 63, 64 i 65 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE. L. z 2020 r., Nr 174, str. 64 z późn.zm.), w związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaków dzikich – mewy śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) na Zbiorniku Wodnym w Mietkowie, powiat wrocławski, o współrzędnych geograficznych 50.965021, 16.643570, na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 maja 2023 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą obszar powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego.
§ 2. Na obszarze strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1:
1) nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
2) nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia oraz zabezpieczenia wody, paszy i ściółki przez kontaktem z dzikimi ptakami;
3) nakazuje się monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (“rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego”) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
4) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach;
5) zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków;
6) nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszania przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się powiatowym lekarzom weterynarii oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich właściwym dla obszaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 9