Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy w 2024 r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy–zlecenia

 

 

 1. Lekarzy weterynarii do:

 

 1. a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 2. b)  pobierania próbek do badań,
 3. c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,
 4. d) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia,
 5. e) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,
 6. f) badania przed- i poubojowego mięsa na terenie gospodarstw.

 

 

 1. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

 

 1. a) czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji   w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy do dnia 01 grudnia 2023 r.

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 1. Ogłoszenie o naborze – ogłoszenie o naborze
 2. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia – zgłoszenie wstępnej gotowości
 3. Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia – oswiadczenie zleceniobiorcy
 4. Deklaracja o dyspozycyjności – deklaracja o dyspozycyjności
 5. Klauzula informacyjna RODO – klauzula informacyjna RODO

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2023 r.

Rozporządzenie nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 września 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego, zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 8 września 2023 r. pod poz. 4963

poz. 4963

!!!UWAGA!!! GRYPA PTAKÓW!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy  informuje, że na terenie miasta Świdnicy i powiatu świdnickiego wyznaczono  strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) ) w związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaków dzikich – mewy śmieszki.

W związku z powyższym , na terenach tych obowiązują zakazy i nakazy wyszczególnione w ROZPORZĄDZENIU NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego zmienionego ROZPORZĄDZENIEM NR 12 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 31 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym.
Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać
zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się
choćby jedno ognisko grypy w gospodarstwie, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale  również (w zależności od umów bilateralnych) z obszaru całego państwa.  Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do kontynentów  Azji i Afryki. Potencjał zoonotyczny (tzn. stopień zagrożenia dla człowieka) obecnie rozprzestrzeniającego się genotypu wirusa wywołującego grypę ptaków określono jako niski.

Przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim związane ze
środowiskiem wodnym, tzn. głównie kaczki, gęsi, a w ostatnim czasie mewy śmieszki. Drób może się zakazić, jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych
albo pastwisk, gdzie bytowały ptaki dzikie. Nie jest przy tym konieczne aby użytkowanie tych
miejsc odbywało się w tym samym czasie, gdyż wirus może przeżyć w wodzie i innym
wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni.

Rozp. Wojewody Dolnośląskiego Nr 9

Rozp. Wojewody Dolnośląskiego Nr 12

Zalecenia-dla-hodowcow-ulotka

ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO – HPAI

ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 maja 2023 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit b, 4, 8a, 8b i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z późn.zm.), art. 63, 64 i 65 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE. L. z 2020 r., Nr 174, str. 64 z późn.zm.), w związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaków dzikich – mewy śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) na Zbiorniku Wodnym w Mietkowie, powiat wrocławski, o współrzędnych geograficznych 50.965021, 16.643570, na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 maja 2023 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą obszar powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego.
§ 2. Na obszarze strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1:
1) nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
2) nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia oraz zabezpieczenia wody, paszy i ściółki przez kontaktem z dzikimi ptakami;
3) nakazuje się monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (“rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego”) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
4) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach;
5) zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków;
6) nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszania przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się powiatowym lekarzom weterynarii oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich właściwym dla obszaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 9