ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO – HPAI

ROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 maja 2023 r.
w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 3 lit b, 4, 8a, 8b i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 1421, z późn.zm.), art. 63, 64 i 65 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE. L. z 2020 r., Nr 174, str. 64 z późn.zm.), w związku z wystąpieniem wirusa grypy H5N1 u ptaków dzikich – mewy śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) na Zbiorniku Wodnym w Mietkowie, powiat wrocławski, o współrzędnych geograficznych 50.965021, 16.643570, na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 11 maja 2023 r. zarządza się, co następuje:
§ 1. Wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) obejmującą obszar powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego.
§ 2. Na obszarze strefy objętej zakażeniem, o której mowa w § 1:
1) nakazuje się utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych, lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:
a) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami,
b) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach;
2) nakazuje się stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem, w szczególności odkażanie rąk i obuwia oraz zabezpieczenia wody, paszy i ściółki przez kontaktem z dzikimi ptakami;
3) nakazuje się monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (“rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego”) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
4) zakazuje się gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach i konkursach;
5) zakazuje się przemieszczania przez ludzi ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków;
6) nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszania przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych.
§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się powiatowym lekarzom weterynarii oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich właściwym dla obszaru, o którym mowa w § 1.
§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na powiatu wrocławskiego, powiatu świdnickiego oraz powiatu średzkiego i obowiązuje do czasu jego uchylenia.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 9

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy w 2023 r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy–zlecenia

 

 

 1. Lekarzy weterynarii do:

a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,

b)  pobierania próbek do badań,

c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych,

d) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia,

e) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni,

f) badania przed- i poubojowego mięsa na terenie gospodarstw.

 

 1. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

a) czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji   w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy do dnia 30 listopada 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia
 3. Oświadczenie zleceniobiorcy dla celów ustalenia obowiązku ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania umowy zlecenia
 4. Deklaracja o dyspozycyjności
 5. Klauzula informacyjna RODO
Więcej o: ASF

ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy informuje , że w dniu 3 czerwca 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie nr 7 Wojewody Dolnośląskiego, na mocy którego wyznaczono gminę Świebodzice, część gminy wiejskiej Świdnica położonej  na zachód od miasta Świdnica i południowy zachód od linii kolejowej Świdnica – Dzierżoniów w powiecie świdnickim jako obszar skażony (strefa objęta zakażeniem) afrykańskim pomorem świń u dzików (https://edzienniki.duw.pl/legalact/2022/3031/).

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF dlatego choroba ta nie stwarza dla nich zagrożenia dla zdrowia i życia.

Apeluję o zachowanie szczególnej ostrożności  i przestrzeganie  zasad  bioasekuracji  przez hodowców trzody chlewnej .

Wprowadzone zostały ograniczenia dotyczące uboju trzody chlewnej  z przeznaczeniem mięsa na użytek własny w gospodarstwach .

Ubój trzody chlewnej na użytek własny dopuszczalny jest  pod warunkiem, że świnie były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Posiadacz zwierząt ma obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy zamiaru uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem. Świnie  zostaną poddane badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku tego  uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Wszystkie wysyłki trzody chlewnej  z terenu powiatu świdnickiego zaopatrzone muszą być w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej  niż  24  godziny  przed ich przemieszczeniem.

Wszystkie dziki odstrzelone na terenie powiatu świdnickiego muszą w całości ( wraz z patrochami i narogami ) zostać  przewiezione do komory chłodniczej wskazanej przez dzierżawcę , zarządcę danego obwodu łowieckiego , nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku ASF tusze, skóry i narogi będą mogły być wykorzystane przez myśliwych wyłącznie na użytek własny.

Informacja dotycząca wyznaczeń osób niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania niektórych zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świdnicy

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy–zlecenia

 

1. Lekarzy weterynarii do:

 

 • a)  szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych,
 • b)  pobierania próbek do badań,
 • c) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych
 • d) badania zwierząt umieszczanych na rynku oraz wystawianie świadectw zdrowia
 • e) badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni
 • f) badania poubojowego mięsa na terenie gospodarstw
 • g) sprawowania nadzoru nad pokazami lub konkursami zwierząt, miejscami gromadzenia i punktami skupu żywca

2. Osoby niebędące lekarzami weterynarii do:

 • a) czynności pomocniczych przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa

Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. czynności proszone są o składanie aplikacji   w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świdnicy do dnia 30 listopada 2021 r.

Pliki do pobrania:

 1. Zgłoszenie wstępnej gotowości
 2. Ogłoszenie o naborze
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Deklaracja dyspozycyjności
 5. Oświadczenie zleceniobiorcy

Informacja dla podmiotów i osób prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęte zostały działania zmierzające do utworzenia aplikacji, której celem będzie promocja produktów oraz działalności osób               i podmiotów prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej       i ograniczonej oraz sprzedaży bezpośredniej.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy zwraca się z prośbą do  podmiotów/osób, zainteresowanych publikacją danych dotyczących zakresu prowadzonej działalności na tworzonej  platformie internetowej,  o złożenie  pisemnej  zgody  do przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem zamieszczonym poniżej.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych