RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy działa na podstawie Statutu nadanego zarządzeniem Głównegow Lekarza Weterynarii nr 279/2010 z dnia 23 grudnia 2010r.


STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
w Świdnicy

§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdnicy, zwany dalej Inspektoratem, działa na                 podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa,                 a   w szczególności:


1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz.          744 z późn. zm.);


2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.      zm.);


3) ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie        (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);


4) zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie                organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz.          MRiRW, Nr 3, poz. 3.).


§ 2. 1. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Świdnica

2. Obszarem działania Inspektoratu jest powiat(y) Świdnica


§ 3. 1. Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej w rozumieniu art. 11               ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy, zwany dalej Powiatowym Lekarzem  Weterynarii,      jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 4. 1. Działalnością Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy oraz                   Inspektoratu.


3. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza  Weterynarii          lub  czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków,działalnością                          Inspektoratu  kieruje Zastępca.


4. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego                    Zastępcy  lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością          Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.


§ 5. Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w           ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.


§ 6. Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań                  komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin                    organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z                         Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii we Wrocławiu.Opublikował: Paweł Wierciński
Publikacja dnia: 03.04.2019
Podpisał: Andrzej Bielarczyk
Dokument z dnia: 03.04.2019
Dokument oglądany razy: 1 728